عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5982
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1311/3/11
  • تعداد مواد:4
مصوبه‌‌ وزارت عدليه در تاریخ 1311

نظامنامه دادن سواد نقشه املاك

نظر به مقررات ماده 61 قانون ثبت وزارت عدليه مقرر مي‌دارد:


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه