عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:1045
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1311/1/16
  • تعداد مواد:91
مصوبه‌‌ وزارت عدليه در تاریخ 1310/12/26

نظامنامه قانون ثبت اسناد و املاك

نظر به مواد 4 و 5 و 7 و 8 و 14 و 16و 26 و 27 و 28 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفند ماه 1310 وزارت عدليه مقرر مي‌دارد:


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه