عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:9019
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1311/12/16
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1311/12/10

اجازه نقل و انتقال سهميه گمرك‌خانه‌هاي اجناس ورودي

هيئت‌وزراء در جلسه دهم اسفند ماه 1311 اجازه دادند كه اداره كل تجارت در مواردي كه ضرورت داعي باشد در سهميه گمرك‌خانه‌هاي اجناس ورودي نقل و انتقال بدهد.