عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:8440
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1311/12/2
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[اداره گمركات ]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1311/11/22

اشياء ممنوع‌الورودي كه در گمرك‌خانه‌ها موجود است

هيئت‌وزراء در جلسه 22 بهمن ماه 1311 برطبق پيشنهاد نمره 33415/3343 اداره كل تجارت ماده واحده ذيل را راجع به اشياء ممنوع‌الورودي كه در گمرك‌خانه موجود است تصويب نمودند: