عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:8587
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1311/12/1
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[اداره كل تجارت]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1311/11/26

تشويق صدور برنج

اداره كل تجارت هيئت وزراء در جلسه 26 بهمن ماه 1311 مطابق پيشنهاد اداره كل تجارت نظر به لزوم تشويق صدور برنج ماده واحده ذيل را تصويب نمودند:


روابــــط صریـــــــــح