عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5870
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1311/09/10
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت داخله]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1311/8/14

ترفيع دوره مدرسه صاحب منصبي پليس

وزارت جليله داخله هيئت‌وزراء در جلسه 14 آبان ماه 1311 مطابق پيشنهاد نمره 5621 وزارت داخله ماده واحده ذيل را تصويب كردند:


روابــــط صریـــــــــح