عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6343
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1311/09/6
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[اداره كل تجارت]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1311/8/28

ورود اجناس از گمرك‌خانه‌هاي ساوجبلاغ مكري

اداره كل تجارت هيئت وزراء در جلسه 28 آبان ماه 1311 نظر به افتتاح راه رواندوز و لزوم تشويق تجارت از آن راه ماده واحده ذيل را تصويب كردند: