عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:3947
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1311/6/19
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[اداره كل تجارت]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1311/6/12

معافيت از تعهد فروش اسعار در مقابل صادرات

اداره كل تجارت هيئت‌وزراء در جلسه 12 شهريور ماه 1311 نظر به قسمت ج ماده 7 قانون انحصار تجارت خارجي مصوب 19 تير 1311 مدت معافيت از تعهد فروش اسعار در مقابل صادرات را به ملاحظه پيش‌فروشي اسعار كه در بازار ايران تحصيل نشده به شرح ماده واحده ذيل تجديد كردند:


روابــــط صریـــــــــح