عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:3134
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1311/5/17
  • دستگاه مجری:[وزارت ماليه]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1311/5/15

اضافه حق‌العمل اسعار صادراتي

وزارت جليله ماليه هيئت‌وزراء در جلسه 15 مردادماه 1311 تصويب نمودند كه هر يك از بانكهاي ملي و شاهنشاهي مجاز خواهند بود كه اسعار صادراتي را با حق‌العمل صدي يك (به جاي صدي نيم مذكور در تصويبنامه 2726 مورخه 1311/5/1) به دارندگان جواز به فروشند ولي هر كدام از بانكهاي مزبور اين اضافه حق‌العمل را تا موقعي مي‌توانند دريافت دارند كه ضرر حاصل از فروش اسعار صادراتي موجود آنها به نرخ رسمي جبران شود.