عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • دستگاه مجری:[وزارت ماليه]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1311/3/21

قصبه بافق يزد جزء نقاط بد آب وهوا محسوب شود

وزارت جليله ماليه
هيئت‌وزراء در جلسه 1311/3/21 موافق پيشنهاد نمره 9693 وزارت ماليه قصبه بافق يزد را جزء نقاط بد آب و هواي مملكت به تصويب‌نامه 9045 مورخه 1308/12/20 افزودند و تصويب گرديد كه درباره مأمورين غيربومي آنجا خمس حقوق به عنوان فوق‌العاده بدي آب و هوا پرداخته شود.