عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:1779
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1311/3/21
  • تعداد مواد:6
  • دستگاه مجری:[وزارت ماليه]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1311/3/18

استفاده از اسعار خارجي ذخيره مملكتي موجود در بانكهاي آلمان

وزارت جليله ماليه هيئت‌وزراء در جلسه 18 خرداد ماه 1311 تصويب نمودند كه اسعار خارجي ذخيره مملكتي كه در بانكهاي آلمان موجود است به وزارت‌خانه‌ها و ادارات دولتي كه اضافه بر اعتبار پهلوي مصوبه خودشان حاجت به اسعار خارجي دارند با رعايت ماده 4 متمم قانون بودجه 1311 فروخته شود و وزارتخانه يا ادارات خريدار و همچنين وزارت ماليه مكلف خواهند بود كه از وجوه ريال حاصله در نتيجه فروش اسعار خريدار و مجدداً به جاي اسعار خارجي ذخيره مملكتي كه فروخته شده رد نمايند.