عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:1274
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1311/3/4
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت ماليه]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1311/2/31

اصلاح ماده 60 نظامنامه ديوان محاكمات ماليه

وزارت جليله ماليه هيئت‌وزراء در جلسه 31 ارديبهشت ماه 1311 به جاي ماده 60 نظامنامه ديوان محاكمات ماليه ماده ذيل را تصويب نمودند:


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه