عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:569
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1311/2/3
  • تعداد مواد:2
  • دستگاه مجری:[اداره كل تجارت]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1311/1/27

مدت تعهد اسعار واردات

اداره كل تجارت هيئت‌وزراء در جلسه 27 فروردين ماه 1311 در تعقيب پيشنهاد نمره 1707/207 اداره كل تجارت دو ماه ذيل را تصويب نمودند: