عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1311/1/20
  • تعداد مواد:13
  • دستگاه مجری:[اداره كل تجارت]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1311/1/6

خريد و فروش اسعار خارجي

اداره كل تجارت هيئت‌وزراء در جلسه 6 فروردين ماه 1311 در تعقيب پيشنهاد نمره 8/62 اداره كل تجارت مواد ذيل را براي تنظيم خريد وفروش اسعار خارجي تصويب نمودند:

ماده 1 ـ هر يك از صادركنندگان كه بايد در موقع صدور تعهد اسعاري بدهد مكلف مي‌باشد [...ادامه]

ماده 2 ـ اداره گمرك يك نسخه از تعهدنامه مزبور را به بانكي كه در نزد آن [...ادامه]

ماده 3 ـ بانكي كه براي آن تعهدنامه فروش ارسال شده است مراقبت خواهد نمود كه تعهدات [...ادامه]

ماده 4 ـ در صورتي كه تعهدكننده در عوض بانكي كه در نزد او تعهد انجام تعهد [...ادامه]

ماده 5 ـ به بانكهاي ملي و شاهنشاهي كه از طرف دولت مأمور خريد سعار حاصله از [...ادامه]

ماده 6 ـ بانكهاي ملي و شاهنشاهي مكلف هستند در موقع خريد اسعار از كساني كه تعهد [...ادامه]

ماده 7 ـ در صورتي كه صادركنندگان قبل از صدور جنس اسعار خود را به يكي [...ادامه]

ماده 8 ـ اشخاصي كه بر طبق مقررات اين تصويبنامه از بانكهاي ملي و شاهنشاهي براي واردات [...ادامه]

ماده 9ـ بانكهاي مذكور در فوق بايد در آخر هر ماه صورتي از اسعار حاصله از [...ادامه]

ماده 10 ـ در آخر هر سال اقتصادي اضافه اسعار حاصله از صادرات كه با رعايت شرائط [...ادامه]

ماده 11 ـ اداره كل تجارت مكلف است اعلاميه‌هاي واصله از بانك واسطه را راجع به [...ادامه]

ماده 12ـ وزارت ماليه اسامي اشخاصي را كه مهلت منظور در تعهدنامه آنها منفضي شده و [...ادامه]

ماده 13 ـ تصويب‌نامه نمره 4804 مورخ 20 شهريور ماه 1310 ملغي است.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه