عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:9446
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1311/12/29
  • تعداد مواد:4
  • دستگاه مجری:[اداره كل تجارت]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1310/12/25

صورت ريز كنتنژان واردات سال اقتصادي 1311

اداره كل تجارت هيئت‌وزراء در جلسه 25 اسفند ماه 1310 در تعقيب پيشنهاد نمره 2569 ـ16173 اداره كل تجارت صورت ريز كنتنژان واردات سال اقتصادي 1311 را كه تحت نمره 75 تنظيم شده و تقسيمات آن به دفاتر گمركي با صورت ريز اجناسي كه در كنتنژان مذكور نشد و ورود آنها ممنوع است تصويب نموده و مواد ذيل را نيز مقرر مي‌دارند: