عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:9513
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1311/12/29
  • دستگاه مجری:[بانك ملي ايران]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1310/10/28

تبديل مسكوك نقره به اسكناس جديد

بانك ملي ايران هيئت وزراء در جلسـه شنبه 28 اسفندماه 1310 مقررات ذيل را تصويب نمودند: 1ـ بانك ملي مكلف است كه در مقابل هر مقدار مسكوك نقره قراني و دوقراني و پنج قراني كه به بانك تحويل داده شود و اسكناسهاي جديد مطالبه شود به حساب يك ريال يك قران اسكناس تسليم نمايد. 2ـ بانك ملي مكلف است كه اگر اشخاصي پهلوي طلا به بانك تسليم نمايند و اسعار خارجي مطالبه نمايند در مقابل اسعار مزبور را در روي پايه طلا به آنها بفروشد. 3ـ اسكناسهاي بانك شاهنشاهي از تاريخ اول فروردين ماه 1311 تا آخر خرداد بايد از طرف بانك مزبور جمع‌آوري شده و از جريان خارج گردد. بانك مزبور مكلف است كه در مقابل اسكناسهاي خود مسكوك نقره به صاحبان آنها تسليم نمايد. 4ـ بانك ملي مكلف است كه دفتر مخصوص براي ثبت نمره‌هاي اسكناس‌هائي كه به جريان مي‌افتد نگاهداشته و هر يك از اسكناسها را كه به جريان بيندازند قبلاً در آن دفتر ثبت نمايد. نمره اسكناسهائي كه دوباره به بانك عودت داده مي‌شود در دفتر مزبور ثبت خواهد شد كه بدين ترتيب بانك هميشه بداند چه نمراتي از كدام يك از سريهاي اسكناس در جريان بوده و كدام يك در ذخيره خود بانك است.