عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:22581
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1311/11/6
  • تعداد مواد:5
  • دستگاه مجری:[وزارت داخله]
مصوبه‌‌ وزارت عدليه در تاریخ 1311

مجازات متخلفين از مقررات نظامنامه اساسي آبله‌كوبي مجاني

وزارت داخله با موافقت و تصويب وزارت جليله عدليه نظر به ماده 276 قانون مجازات عمومي مواد ذيل را در مورد مجازات متخلفين از مقررات نظامنامه اساسي آبله‌كوبي مجاني عمومي مورخه 6 مهر ماه 1311 مقرر مي‌دارد:


روابــــط صریـــــــــح