عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ وزارت عدليه در تاریخ 1311

ماده 4 ـ

عرضحال تميزي بايد در موعد قانوني به دفتر ديوانعالي تميز يا دفتر ديوان جزا و يا در مورد اشخاصي كه در توقيف هستند به دفتر محبس يا توقيف گاهي كه آن اشخاص در آنجا توقيفند داده شود هر يك از اين دفاتر مكلفند تاريخ تسيلم عرضحال را بلافاصله در روي آن قيدكرده و رسيد بدهند.