عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ وزارت عدليه در تاریخ 1311

ماده 2 ـ

هرگاه متهمي كه وثيقه داده يا ديگري به جاي او وثيقه داده است در موعد مقرر حاضر نشود مدعي‌العموم امر خواهد داد كه وثيقه به‌نفع دولت ضبط شود اين امر به كسي كه وثيقه داده را ابلاغ خواهد شد آن شخص مي‌تواند تا ده روز از تاريخ ابلاغ به ديوان جزا شكايت نمايد اگر متهمي كه كفيل داده است در موعد مقرر حاضر نشود مدعي‌العموم يا مستنطق به كفيل اخطار خواهد كرد كه در ظرف پنج روز يا متهم را حاضر و يا وجه‌الكفاله به امر مدعي‌العموم از كفيل اخذ خواهد شد تا كفيل در صورت عدم پرداخت به دستور مدعي‌العموم توقيف مي‌شود مواردي را كه كفيل مي‌تواند مدعي برائت خود گشته و به ديوان جزا رجوع نمايد همان است كه ضمن مقررات وزير عدليه مورخه 9 آبان ماه 1311 پيش‌بيني شده.