عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ وزارت عدليه در تاریخ 1311

ماده 1 ـ

آن قسمت از قانون اصلاح اصول محاكمات جزائي مصوبه 10 خرداد 1311 و متمم اصلاح اصول محاكمات جزائي مصوبه 12 مهر 1311 كه ذيلاً درج مي‌شود در ديوان جزا اجرا نخواهد شد.
مستثنيات از قانون اول ماده 38 و 40 و 41 و 48 و 57 و 57 مكرر و 59 الف و ب و 129 و 130 مكرر و 136
مستثنيات از قانون دوم ماده 23 و 24 و 59 مكرر 166 و 185 و 208 مكرر و 329 و 348 و 349 و 351 و 432 و 441


روابــــط صریـــــــــح