عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:16618
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1311/07/18
  • تعداد مواد:12
مصوبه‌‌ وزارت عدليه در تاریخ 1311

مقررات راجع به قانون اعسار و افلاس

وزير عدليه نظر به ماده 27 قانون اعسار و افلاس مصوب 25 آبان ماه 1310 مقرر مي‌دارد:

ماده 1 ـ همين كه عرضحال افلاس مطابق ماده 25 قانون اعسار و افلاس مصوب 25 [...ادامه]

ماده 2 ـ اشخاصي كه با مدعي افلاس قرابت نسبي و يا سببي تا درجه چهارم [...ادامه]

ماده 3 ـ همين كه مديرتصفيه معين شد بايد فوراً به وسيله اعلان در مجله رسمي [...ادامه]

ماده 5 ـ تشخيص مطالبات طلبكارها در ظرف سه روز از تاريخ انقضاء مهلت مذكور در [...ادامه]

ماده 6 ـ هر طلبكاري كه طلب او تشخيص يا جزء صورتحساب دارائي مدعي افلاس منظور [...ادامه]

ماده 7 ـ مديرتصفيه روي اسناد مطالباتي كه مسلم و قبول مي‌شود مبلغ طلب و تاريخ قبول [...ادامه]

ماده 8 ـ علاوه بر آنچه كه به موجب ماده 3 مقرر است مديرتصفيه بايد فوراً پس [...ادامه]

ماده 9 ـ ترتيب فروش اموال مفلس اعم از منقول و غيرمنقول همان است كه به [...ادامه]

ماده 10 ـ اشيائي كه قانوناً جزء مستثنيات دين است فروخته نمي‌شود.

ماده 11 ـ براي وصول مطالبات مفلس و استيفاء كليه حقوق مالي او مديرتصفيه مي‌تواند اقامه [...ادامه]

ماده 12 ـ ترتيب تقسيم دارائي مفلس بين طلبكارها و شكايت از اقدامات مديرتصفيه همان است كه به موجب [...ادامه]

[امضاء]داور ـ وزير عدليه


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه