عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6893
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1311/3/15
  • تعداد مواد:5
مصوبه‌‌ وزارت عدليه در تاریخ 1311

مقررات راجع به حق‌الوكاله

وزارت عدليه نظر به ماده 104 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27 تيرماه 1307 مقرر مي‌دارد:


روابــــط صریـــــــــح