عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6566
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1311/3/10
  • تعداد مواد:2
مصوبه‌‌ وزارت عدليه در تاریخ 1311

مقررات راجع به پلمپ دفاتر تجارتي

وزارت عدليه نظر به ماده 11 قانون تجارت مصوب13 ارديبهشت ماه1311 مقررمي‌دارد:


روابــــط صریـــــــــح