عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:7974
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1311/11/5
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت داخله]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1311/10/24

‌قانون راجع به مدت خدمت مجاني مستخدمين دون‌رتبه وزارت داخله

« ‌مصوب 24 دي ماه 1311 شمسي » ‌ وزارت جليله داخله


روابــــط صریـــــــــح