عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:7759
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1311/10/25
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت امور خارجه]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1311/10/13

‌قانون اجازه الحاق دولت ايران به قرارداد بين‌المللي منع استعمال گوگرد سفيد در ساخت كبريت

« ‌مصوب 13 دي ماه 1311 شمسي » ‌ وزارت جليله امورخارجه