عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1377/1/1

‌ماده 1 ـ

مشمولان قانون خدمت وظيفه عمومي زير، در صورتي كه واجد شرايط اعزام به خدمت باشند در ازاي پرداخت مبالغ تعيين شده، پس از طي دوره‌آموزش نظامي از انجام خدمت دور ضرورت در زمان صلح معاف مي‌شوند.
1 ـ مشمولان ديپلم و پايين تر متولدين 1338 تا پايان سال 1357
2 ـ مشمولان فوق ديپلم متولدين 1338 تا پايان سال 1355
3 ـ مشمولان ليسانس متولدين 1334‌تا پايان سال 1353
4 ـ مشمولان فوق ليسانس متولدين 1334 تا پايان سال 1351
5 ـ مشمولان دكتري و بالاتر متولدين 1328 تا پايان سال 1349
‌تبصره 1 ـ مشمولان موضوع بند (ح) تبصره (9) قانون بودجه سال 1377 كل كشور مشمول مقررات اين آيين نامه نيستند.
‌تبصره 2 ـ مشمولان موضوع ماده (2) قانون نحوه تأمين هيأت علمي و كليه متعهدان به وزارتخانه‌ها مشمول مقررات اين آيين نامه نيستند.


روابــــط صریـــــــــح