عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:7032
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1311/09/26
  • دستگاه مجری:[وزارت ماليه]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1311/9/10

‌تصميم قانوني راجع به تأييد تصميم دولت در موضوع الغاي امتيازنامه دارسي

« ‌مصوب 10 آذر ماه 1311 شمسي » ‌ وزارت جليله ماليه مجلس شوراي ملي موافقت خود را با تصميم اخير دولت راجع به الغاي امتيازنامه دادرسي ابراز و اقدام دولت را?در اين موضوع تأييد و تحسين?مي‌نمايد.