عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6367
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1311/07/30
  • تعداد مواد:4
  • دستگاه مجری:[اداره كل صناعت و فلاحت]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1311/7/28

‌قانون اجازه استخدام دي لونگ‌زي تبعه دولت چين مستخدم بامبوسازي

« مصوب 28 مهر ماه 1311 شمسي » اداره كل صناعت و فلاحت