عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6309
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1311/08/29
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت عدليه]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1311/7/28

‌قانون اجازه اجراي لوايح قانوني وزارت عدليه پس از تصويب كميسيون قوانين عدليه

« ‌مصوب 28 مهر ماه 1311 شمسي » ‌ وزارت جليله عدليه