عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5214
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1311/07/26
  • تعداد مواد:27
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي - كميسيون عدليه در تاریخ 1311/7/12

‌قانون متمم اصلاح اصول محاكمات جزايي

« ‌مصوب 12 مهر ماه 1311 شمسي (‌كميسيون قوانين عدليه) »


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه