عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:321
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1311/6/26
  • تعداد مواد:2
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1311/6/15

‌قانون تفريغ بودجه سال 1309 مجلس شوراي ملي

« ‌مصوب 15 شهريور ماه 1311 شمسي »