عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:4215
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1311/6/24
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت ماليه]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1311/6/15

‌قانون اجازه پرداخت پنج هزار ريال شهريه به اولاد مرحوم ميرزا حسنخان مستوفي

« ‌مصوب 15 شهريور ماه 1311 شمسي »