عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:3719
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1311/6/7
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت ماليه]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1311/5/25

‌‌قانون هشتاد هزار ليره اعتبار اضافي براي مصارف مربوطه به طبع اسكناس و ضرب پول جديد

« مصوب 25 مرداد ماه 1311 شمسي » ‌‌وزارت جليله ماليه


روابــــط صریـــــــــح