عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:4
  • دستگاه مجری:[اداره كل فلاحت]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1311/5/25

‌قانون اجازه استخدام سه نفر كارگر متخصص چيني

« ‌مصوب 25 مرداد ماه 1311 شمسي » اداره محترمه كل فلاحت