عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت ماليه]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1311/5/18

قانون اجازه استقراض سي و پنج ميليون ريال به مؤسسه انحصار دخانيات براي سرمايه انتفاعي و مصارف مقدماتي

« ‌مصوب 18 امرداد ماه 1311 شمسي » ‌وزارت جليله ماليه