عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1311/3/31

[امضاء]

‌اين قانون كه مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه سي و يكم خردادماه يك هزار و سيصد و يازده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
‌رييس مجلس شوراي ملي ـ دادگر