عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1311/3/31

‌ماده 12 ـ

ورود كتب و ساير مطبوعات كه در داخله مملكت طبع آن ميسر نيست با اجازه مخصوص دولت از الزام صدور معاف خواهد شد.