عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1311/3/31

‌ماده 9 ـ

تهديد يا تطميع مأمورين دولت يا تباني با آنها براي ارتكاب يكي از جرمهاي مذكور در ماده سوم اين قانون و ماده 15 و 16 قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجي در حكم همان جرمها بوده و مرتكب به مجازات مقرر براي آن جرم محكوم خواهد شد مگر آنكه عمل مرتكب به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري باشد در اين صورت به‌مجازات اشد محكوم مي‌گردد.


روابــــط صریـــــــــح