عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1311/3/31

‌ماده 6 ـ

به كاشفين ورود اجناس بدون جواز مبلغي معادل صدي سي 30% قيمت اجناس موضوع قاچاق كه ضبط شده است پس از وضع مخارج به عنوان جايزه پرداخته مي‌شود.