عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1311/3/31

‌ماده 5 ـ

اشخاصي كه در اداره كل تجارت يا اداره گمرك يا ساير مؤسسات مربوط به قانون انحصار تجارت خارجي از طرف تجار يا مؤسسات تجارتي سمت نمايندگي و يا دلالي يا حق‌العمل كاري دارند در صورتي كه خيانت در امانت نمايند و يا باعث خسارت و ضرر كساني كه از طرف آنها‌ نمايندگي دارند بشوند از طرف اداره كل تجارت از اشتغال به اين شغل موقتاً ممنوع خواهند شد و اين امر مانع نخواهد بود كه اگر عمل آنهـا مطابق قانون مستلزم مجازات باشد به مجازات مقرر نيز محكوم گردند.