عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1311/3/31

‌ماده 4 ـ

اشخاصي كه به عنوان نمايندگي از طرف واردكننده يا صادركننده مباشر ورود يا صدور اجناس مي‌شوند بايد در اظهارنامه كه به‌گمرك مي‌دهند سمت خود را تصريح و واردكننده يا صادركننده حقيقي را معرفي كنند اشخاص مذكور يا كساني كه به عنوان دلالي يا هر عنوان ديگر در يكي از‌جرمهاي مذكور در ماده سوم عالماً معاونت كنند از حيث مجازات در حكم مجازات مجرم اصلي مي‌باشند.