عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1311/3/31

‌ماده 3 ـ

هر كس مرتكب يكي از اقدامات ذيل بشود به جزاي نقدي از پانصد تا ده هزار ريال و يا به حبس تأديبي از يك ماه تا يك سال محكوم خواهد شد به علاوه مرتكب براي دو سال از حق اخذ جواز ورود محروم خواهد بود:
1) اخذ تصديق صدور براي مال التجاره‌اي كه از مملكت صادر نشده است.
2) اخذ تصديق صدور به مبلغي بيشتر از آنچه مال‌التجاره صادر شده است به وسيله تباني با مأمورين گمرك يا مقوّمين.
3) مخفي كردن اجناس ممنوع‌الصدور يا ممنوع‌الورود در ميان اجناس مجاز جز در مواردي كه قوانين مخصوصه مجازات بيشتري معين كرده باشد كه در آن صورت مرتكب مطابق همان قوانين مجازات مي‌شود. اجناس ممنوعه مشمول اين قسمت ضبط مي‌شود.
4) خارج كردن مال‌التجاره ورودي از گمرك به داخله مملكت كه قيمت آن بيش از مبلغ مذكور در جواز ورود باشد به وسيله تباني با مأمورين گمرك يا مقومين در اين مورد معادل مبلغ اضافي از مال‌التجاره ضبط مي‌شود.
5) صادر يا وارد كردن جنسي به اسم جنس ديگر.
‌تبصره ـ در صورتي كه عمليات مذكوره در قسمت 1 و 2 مشمول ماده 16 قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجي مصوب 20 اسفند ماه 1309 باشد‌ مرتكب به مجازات مقرره در ماده مزبوره خواهد رسيد.


روابــــط صریـــــــــح