عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1311/3/31

‌ماده 2 ـ

اجناس مذكور در ماده اول كه براي فروش تجارتي موجود باشد و در ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اعلان صورت آنها به اداره كل تجارت يا ‌نمايندگان آن اداره تحويل نشده باشد و همچنين اجناسي كه صورت آن داده شده ولي تا آخر اسفند 1311 به فروش نرسيده و در ظرف يك ماه پس از ‌انقضاي مدت مزبوره به مراكز فروش دولتي تحويل نگرديده باشد در حكم قاچاق بوده و به نفع دولت ضبط مي‌شود.