عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1311/3/31

‌ماده 1 ـ

اداره كل تجارت مكلف است از اجناس خارجي ممنوع‌الورودي كه از طرف دولت معين خواهد شد صورتي تهيه كرده و اعلان نمايد.
‌اشخاصي كه اجناس ممنوعه مذكوره در اعلان را براي فروش تجارتي موجود داشته باشند مكلفند كه اولاً صورت اجناس مزبور را منتهي در ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اعلان در هر محل به اداره كل تجارت در مركز و در ايالات و ولايات به نماينده آن اداره تسليم نموده رسيد دريافت دارند. ثانياً از تاريخ اعلان مذكور تا انقضاي سال 1311 در آخر هر ماه صورت فروش آن ماه را نيز به اداره كل تجارت و يا نمايندگان آن اداره تسليم نمايند. بعد از انقضاي سال 1311 اجناس ممنوعه كه به فروش نرفته بايد در ظرف يك ماه به مراكز فروش كه در هر محل از طرف دولت تعيين خواهد شد تحويل گردد تا ‌تحت نظارت دولت و صاحبان اجناس به قيمتي كه دولت معين مي‌نمايد به فروش برسد.