عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت ماليه]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1311/3/31

‌قانون اصلاح مواد اول و پنجم فصل هفدهم قانون بودجه 1311 مملكتي

« ‌مصوب 31 خرداد ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه