عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:4
  • دستگاه مجری:[وزارت امور خارجه]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1311/3/5

‌قانون اجازه مبادله قرارداد تعيين خط سرحدي ايران و تركيه

« ‌مصوب 5 خرداد ماه 1311 شمسي » ‌وزارت جليله امورخارجه