عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:7
  • دستگاه مجری:[پست و تلگراف و تلفن]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1311/3/5

قانون اجازه مبادله قرارداد راجع به انحلال اداره تلگرافي هند و اروپ در ايران

« ‌مصوب 5 خرداد ماه 1311 شمسي » ‌وزارت جليله پست و تلگراف و تلفن