عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1311/2/10

‌قانون اجازه انتخاب محصلين ايراني امريكا جزو صدي بيست محصلين اعزامي

« ‌مصوب 10 ارديبهشت ماه 1311 شمسي » ‌وزارت جليله معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه


روابــــط صریـــــــــح