عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1376/1/1

‌ماده 3 ـ

مواد زير به عنوان مواد (12)، (13)، (14) و (15) به قانون ملحق مي‌شود:


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه