عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1311 > قانون تجارت( داراي اصلاحيه, مرتبط) > باب چهارم ـ ‌برات ـ فته‌طلب ـ چك > ‌فصل سوم ـ چك ( داراي مرتبط) > ‌ماده 310 ـ ( داراي مرتبط, نظريه اداره کل حقوقي) > ویرایش
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي - كميسيون عدليه در تاریخ 1311/2/13

‌ماده 310 ـ

چك نوشته‌اي است كه به موجب آن صادركننده وجوهي را كه در نزد محال‌عليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي‌نمايد.


روابــــط صریـــــــــح